Kollektif Şirket Merkez Nakli İşlemleri

Gerekli Evraklar

1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl )
-Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesinin sicil müdürlüğünce onaylı örneği (1 adet asıl)
-Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
4) Taahhütname
5) Yeni Kayıt Bilgi Formu
6) Şirket sözleşmesinin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin tam metin olarak yer aldığı noter tasdikli Ortaklar Kurulu Kararı (2 asıl)
7) Şirket Sözleşmesinin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (2 adet )


Notlar

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.