Ticaret Sicil Hizmetleri

Gerçek Kişiler

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

Gerçek Kişi İşlemleri

Limited Şirketler

Ticaret Sicili Müdürlüklerince Açılış Onayı Yapılacak Ticari Defterler
Limited Şirketler için
Yevmiye Defteri
Envanter Defteri
Defteri Kebiri
Pay Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Müdürler Kurulu Karar Defteri (Tutulması talep edilmesi halinde)

Not: Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze ibraz edilecek defterlerin sayfa numaralarının doğru, eksiksiz, silinmemiş, numaraların üzeri çizilmemiş, kurşun kalemle yazılmamış olması gerekmektedir. Defterin hangi defter olduğu açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde üzerinde yazılı olmalıdır. Bu kurallara uymayan defterler kabul edilmemektedir. Üzerinde sadece "Karar Defteri" yazılı defterler kabul edilmemektedir (Ticari defterlere ilişkin tebliğ gereğince).

Limited Şirket İşlemleri

Anonim Şirketler

Ticaret Sicili Müdürlüklerince Açılış Onayı Yapılacak Ticari Defterler
— ANONİM ŞİRKETLER
— Yevmiye Defteri
— Envanter Defteri
— Defteri Kebiri
— Pay Defteri
— Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
— Yönetim Kurulu Karar Defteri
— Damga Vergisi Defteri
NOT: Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze ibraz edilecek defterlerin sayfa numaralarının doğru, eksiksiz, silinmemiş, numaraların üzeri çizilmemiş, kurşun kalemle yazılmamış olması gerekmektedir. Defterin hangi defter olduğu açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde üzerinde yazılı olmalıdır. Bu kurallara uymayan defterler kabul edilmemektedir. Üzerinde sadece "Karar Defteri" yazılı defterler kabul edilmemektedir (Ticari defterlere ilişkin tebliğ gereğince).

Anonim Şirket İşlemleri

Kollektif Şirketler

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif Şirket işlemleri

Kooperatifler

Kooperatifler için Ticaret Sicili Müdürlüklerince Açılış Onayı Yapılacak Ticari Defterler
Yevmiye Defteri
Envanter Defteri
Defteri Kebiri 
Pay Defteri
Genel Kurul Toplantı  ve Müzakere Defteri
Yönetim Kurulu Karar Defteri
Not:Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze ibraz edilecek defterlerin sayfa numaralarının doğru, eksiksiz, silinmemiş, numaraların üzeri çizilmemiş, kurşun kalemle yazılmamış olması gerekmektedir. Defterin hangi defter olduğu açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde üzerinde yazılı olmalıdır. Bu kurallara uymayan defterler kabul edilmemektedir. Üzerinde sadece "Karar Defteri" yazılı defterler kabul edilmemektedir (Ticari defterlere ilişkin tebliğ gereğince).

Kooperatif İşlemleri

Dernek / Vakıf İktisadi İşletmeleri

Türk Ticaret Kanununa göre Ticari işletme; iktisadi faaliyetlerini devamlı ve bağımsız bir şekilde yürüten ve esnaf işletmeleri için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen işletmedir. Yine aynı kanuna göre, bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi nam ve hesabına işleten kişiye Tacir denilmektedir.
Hangi tüzel kişiliklerin tacir sayılacağı ise TTK’nunun 16. Maddesi ile düzenlenmiş olup, bu maddenin amir hükümlerine göre Ticaret Şirketleri, Dernekler, Vakıflar ve Kamu Tüzel Kişiliğine haiz teşekküllerce ticaret gayesi ile kurulan kurum ve kuruluşlar (KİT) tacir sayılmaktadır.
TTK – MADDE 16– (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.
Tacir tarafından işletilen ticari işletmenin, bizatihi kendisinin hukuki bir varlığı yoktur. Önemli olan işletmeyi kendi adına işleten kimsenin yani tacirin kim olduğudur. Bu yönüyle Derneklere baktığımızda, Türk Ticaret Kanununun yukarıda tam metni verilen 16. Maddesine göre yasal olarak tacir olarak kabul edilen kişilik, Dernek tüzel kişiliğinin bizzat kendisidir. Dernekler tarafından kurulun İktisadi işletmelerin tüzel kişiliği olmadığı gibi derneklerin iktisadi işletmeleri kanunen tacir sayılmamakta, tacir sıfatı ve ticari faaliyetlerden doğan sorumluluklar, asıl tüzel kişiliğe haiz olan derneğe verilmektedir.

Dernek ve Vakıflara Ait İşlemler

Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yapılan tür değişikliği işlemleri aşağıdaki gibidir.
Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yapılan birleşme işlemleri aşağıdaki gibidir.
Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde yapılan bölünme işlemleri aşağıdaki gibidir.