Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Politikaları

FATSO Kalite Politikası
— Ülkemizin ve ilçemizin Sanayi ve Ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Odamız, kalite politikası olarak üyelerin ve hizmet alanların beklenti ve İhtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini Sürekli olarak iyileştirmeyi benimsemiştir.
FATSO Bilgi Güvenliği Politikası
— Bilgi güvenliği esaslarına önem vererek bilgi işlem altyapısını kullanmakta olan tüm birimler, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcılar ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarının belirlenen bu esaslara uymasını sağlamak,
— Sıfır güvenlik ihlali ile kurumdaki işlerin sürekliliği, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını yatırımlardan gelecek faydanın artırılması, bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ilkeleri çerçevesinde tüm bilgi güvenliği uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak Bilgi Güvenliği Politikamızın temelini oluşturur
FATSO Bilgilendirme Poltikası
— Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz sır niteliği taşımayan faaliyetlerimizi bütün paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine bağlı kalarak TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında duyurup takip etmek ve tüm bilgilendirme uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel bilgilendirme politikamızdır
FATSO Haberleşme Stratejisi
AMAÇ:
— Hedef kitlelerimize (üyelerimiz, yerel yönetimler, iş çevresi, hükümet, sivil toplum kuruluşları) söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır.
UYGULAMA:
• Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyasının alınarak arşivlenmesi,
• Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizin kültürünü, folklorunu ve değerlerini içeren yazıların yer aldığı derginin her üç ayda bir yayımlanması ve hedef kitle(lerimize) ulaştırılması,
• Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef kitle(lerimize) ulaştırılması
• Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılması, araştırma bulgularının hedef kitle(ler) ile paylaşılması
• FATSO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi
• FATSO’ nun yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında FATSO yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması
• FATSO’nun faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanması
• Odanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması
• Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenmesi
• SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması
• Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlanması
• Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması
• Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması
• Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılması
• Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulması
• Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
• Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulması
FATSO Haberleşme ve İletişim Politikası
— Üyelerimiz İle İletişimde Sürekliliği Sağlamak,
— Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak
— Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamak Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Haberleşme ve İletişim Politikasıdır.
FATSO İnsan Kaynakları Poltikası
— Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak
— Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,
— Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak,
— Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
— Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
— Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
— Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
— Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.
FATSO Üye İlişkileri Poltikası
— Güvenirlik: Oda üye bilgilerinin korunması,istatistiki bilgilerininin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.
— Şeffaflık ve Tarafsızlık: Oda üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır.Oda tarafından, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.
Kalite: Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.
Görev Bilinci İle Hareket Etmek: Oda Organ üyeleri ve ,personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış görevinin farkında olarak hareket etmektedir.
Çözüm Odaklı Olmak: Üyeleriden ,organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve ilimize ait sorunlarınların çözerken; çözüm odaklı ,hızlı,üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.
Gizlilik: Oda’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.
Güncellik: Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini ,mali bilgileri ,istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.
Dürüstlük ve İş Ahlakına İnanmak: Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun ,dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır.
Yeniliğe Açık Olmak: Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak , çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.
Farklılık Oluşturmak: Diğer oda ve Odalardan farklı iyi uygulamarını artırmayı ilke edinmiştir.
Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak: Oda, topluma faydali olacak çalışmalara paydaş olur ve çevre bilinci ile hareket eder.
Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak: Sosyal sorululuk projeleri üretir,mevcutlara katkı sağlar.