Kooperatif Tasfiye Giriş İşlemleri

Gerekli Evraklar

1) Dilekçe
2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl)
3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.
4) Hazır Bulunanlar (Hazirun) listesi ( 1 asıl)
5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı ve raporu (1 asıl)
6) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1 fotokopi)
7) Tasfiye memurunun unvanı altında atılmış imza beyannamesi ( 1 asıl)
8) Alacaklılara çağrı ilanı


Notlar

Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-536)
https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.