Sanayi Belgelendirme Hizmetleri

Türk Malı Belgesi

-Başvuru Dilekçesi
-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi
-Taahhütname
-IPA Programı Sözleşmesi'nin bir sureti
-Oda Faaliyet Belgesi (Odamız üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmalar için son 3 (üç) ay içinde alınan)
-Eşyanın teminine ilişkin Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Maden Ruhsatı, Alış Faturaları vb. belgeler (Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için)
-Gümrük Giriş Beyannamesi, Alış Faturası, GTİP Numaraları vb. (Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için)
-Üretici ve yüklenici firmalara ait İmza Sirküleri Fotokopisi
-Üretici firmalara ait geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporları (Kapasite Raporu başka Odalar tarafından düzenlenmiş firmalar için son 1 (bir) ay içerisinde ilgili Oda tarafından onaylanmış "aslı gibidir" sureti)
-Gümrük Yönetmeliği'nin 33 üncü ve 42 nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde ürünün Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belge
-Türk Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge

Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi
Taahhütname

Yerli Malı Belgesi

-Başvuru Dilekçesi
-Yerli Malı Belgesi talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
-Taahhütname 1 ve 2 (Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı)
-Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri - Excel formatında (Hesaplamada baz alınan belgeler dahil) (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C, Ek.3-D)
-Ek 3-A'da Yerli Girdi olarak kullanıldığı belirtilen ürünlerin üreticilerinin Sanayi Sicil Belgeleri (Geçerlilik süresi devam eden)
-Yerli katkı oranı hesap cetvellerini mali yönden inceleyen ve doğruluğunu teyit eden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavire ait Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi
-Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam eden)
-Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (Gıda üreticileri için)
-Üretimde kullanılan ham maddelerin menşeileriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi, Fatura Fotokopisi ve Üretici Firmaların Sanayi Sicil Belgeleri
-Odamız tarafından düzenlenmiş ve geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporu,
-Yerli Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*)

Yerli Malı Belgesi onay ücretinin yatırıldığına dair belge [yatırılacak tutar her yıl TOBB tarafından güncellenmekte olup, odamız departmanından öğrenilerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) aşağıda belirtilen IBAN numaralarından birine yatırılması gerekmektedir.]

İş Bankası Akay Şb. TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
Akbank Bakanlıklar Şb. TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72
Ziraat Bankası Akay Şb. TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32
Vakıflar Bankası Merkez Şb. TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13
Halkbank Çukurambar T. Şb. TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38
2023 Yılı Yerli malı Belgesi TOBB Onay Ücreti: 525 TL (BEŞYÜZYİRMİBEŞ TÜRK LİRASI)


Başvuru Dilekçesi
Taahhütname
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri

İmalat Yeterlilik Belgesi

-Başvuru dilekçesi
-İmza Sirküsü
-Kapasite Raporu fotokopisi
-Oda hizmet ücreti yatırıldığına dair belge

Başvuru Dilekçesi

(*) Oda Hizmet Ücreti, Odamız Veznesine yatırılmaktadır.

İmalatçı Belgesi

-Başvuru dilekçesi
-İmza Sirküsü
-Kapasite Raporu fotokopisi
-Oda hizmet ücreti yatırıldığına dair belge

Başvuru Dilekçesi

(*) Oda Hizmet Ücreti, Odamız Veznesine yatırılmaktadır.

Yerli İmalat Durum Belgesi

- Başvuru Dilekçesi -İmza Sirküsü
-Kapasite Raporu fotokopisi
-Oda hizmet ücreti yatırıldığına dair belge

Başvuru Dilekçesi

(*) Oda Hizmet Ücreti, Odamız Veznesine yatırılmaktadır.

Fiili Tüketim Belgesi

- Başvuru Dilekçesi -Alış-Satış Faturaları Dökümü (Mali Müşavir onaylı)
-Alış-Satış Faturaları Fotokopileri
-Alış-Satış Faturaları kayıtlarını gösteren Yevmiye Defteri ile ilgili sayfalarının fotokopisi (Mali Müşavir onaylı)
-Üretim Tasdik Raporu (Yeminli Mali Müşavir onaylı)
-Oda Kayıt Belgesi (Yeminli Mali Müşavire ait)
-SGK Dökümü (Üretimin yapıldığı döneme ait)
-Elektrik Faturası vs. evrak (Üretimin yapıldığı döneme ait)
-Gümrük Giriş Beyannamesi (İthal ham madde alımı varsa)
-Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretlerinin yatırıldığına dair belge Hizmet Standartları Tablosu

Başvuru Dilekçesi

(*) Oda Hizmet Ücreti, Odamız Veznesine yatırılmaktadır.