Ticaret Sicil Müdürlüğü

Fatsa Ticaret Sicil Müdürlüğü, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm iş ve işlemleri yürütmektedir.

 • Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
 • Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
 • T.T.K.’nu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini tutmak
 • T.T.K.’na göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit edip kayıtlarını yapıp Odaya bildirmek,
 • Resmi kurumlardan gelen Gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap vermek.•Günlük kayıt, tadil ve terkinleri Odaya bildirmek,
 • Sicil tasdiknamesi, ihale belgesi, İflas ve Konkordato belgesi, yetki belgesi, tasfiye giriş belgesi, tasfiye kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, BAĞ-KUR formunun verilmesi,
 • Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, TTK ve TSY Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirmek,
 • Genel Sekreter tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne havale edilen Ticaret Sicil servisi ile ilgili yazılara cevap vermek,
 • Tescil işlemlerinin yapılması,
 • Ticaret Sicil Müdürü, Ticaret Sicil Müdürlüğünde görevli memurlar ve diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu servisin genel işleyişini yapmak,
 • 27.01.2013 tarih 28541 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinde belirlenen; iş çevresi, teşkilatı, sicil müdürlerinin ehliyet şartları, nezaret ve murakabe, tabi olacağı hükümler sicil muamelelerinin tabi olduğu hükümler sicildeki kayıtların eksiksiz oluşu ve düzeltmeler, aleniyet ve harç mükellefiyetinin belirlendiği umumi hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, Bunları DÖF formuna kayıt ederek Kalite Kalite/Akreditasyon Sorumlusune bildirmek,
 • Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
 • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
 • Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde görevleri yapmak.
 • ISO 9001 ve ISO 10002 proseslerini bilmek,
 • Üye Şikâyetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak,
 • Takip edilecek prosedürlerden ve şikâyetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak,
 • Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikâyetleri rapor etmek.