Muhasebe Departmanı

Odamızın Muhasebe Departmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” çerçevesindeki tüm işlemleri yürütmektedir.

 • Günlük olarak tahsilat servisi tarafından tahsilatı yapılan gelir ve giderlerin muhasebe programında tahakkukunu yaparak, tahsil ve tediye fişleri düzenlemek ve çıktısını saklamak.
 • Günlük olarak Kasa Raporunu tanzim etmek.
 • Aylık ve yıllık mizan, gelir gider, bütçe izleme raporunun çıkarılması ve yıllık bilançoyu kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak.
 • Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra ödemeler varsa talimatlarını hazırlayarak ilgililerin hesabına EFT veya havale olarak yazışma işlemlerini yapmak ve faturaların ödenmesi ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
 • Ay sonlarında banka hesapları ile ilgili ekstreleri kontrol ederek çıkarmak ve dosyalamak.
 • Günlük olarak kesilen tahsil-tediye ve mahsup fişlerini ay ay dosyalayıp onaya sunmak.
 • Bütçe tahsilatının yetersiz kaldığı durumlarda fasıllar ve maddeler arasında aktarma yapılmasını Genel Sekreterliğe iletmek,
 • Tahsilat Servisi ile birlikte üyelerin yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilatının yapılmasını, tahsil olunmayanların takibini, borçlu duruma düşen üyelerin de tespitini sağlamak, tahsili imkânsız hale gelmiş alacakları Genel Sekretere iletmek,
 • Odanın nakit mevduat durumunu takip etmek, vadesi geldiğinde vadesini yenilemek ve ilgili hesaplara intikal ettirilmesini sağlamak.
 • Bütçe Komisyonu toplantıları için gerekli hazırlıkların yapılmasını, toplantıların organize edilmesini, alınan kararlarının muhafazasını sağlamak, ve kararların gereğini yapmak, alınan kararlar yönetim kurulu onayı gerektiriyorsa bu konuda genel sekreter bilgi vermek, yönetim kurulunda alınan kararları mevzuat ve yasalara uygun şekilde yerine getirmek,
 • Bina, tesisat ve demirbaşların numaralandırılması, demirbaş defterine kaydedilmesi, bozuk ve kullanılmaz duruma gelen demirbaşların usulüne göre silinmesini sağlamak, Genel Sekreterlikçe Muhasebe Servisi’ne havale edilen yazılara cevap vermek,
 • Odanın işleyişi ile ilgili satın alma faaliyetlerinin yerine getirilmesini yönetim kurulunca görevlendirilen komisyon veya kişi ile birlikte sağlamak, Oda personelinin maaş, ikramiye, fazla mesai ve harcırah bordrolarını hazırlamak, maaşların dağıtılması için gerekli para transferlerini ve yazışmaları yapmak ve dosyalamak,
 • Aylık muhtasar beyannameleri ile asgari geçim indirim bordroları, KDV Beyannamesi, SSK İşsizlik Sigortalarını, TOBB Sigorta ve Emekli Sandığı Primlerini, TOBB K Türü Birlik paylarını aylık hazırlamak,
 • Oda personelinin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili işe giriş ve çıkış ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve buna ilişkin dosyaları tutmak,
 • Muhasebe defter ve evraklarını tutmak, bu evrakları dosyalamak ve saklamak,
 • Oda Banka ve diğer ilgililerle her ay sonu hesap mutabakatı yapmak ve avans hesaplarını takip etmek,
 • Oda gayrimenkullerinin kira işlemlerini takip ve tanzim etmek, bu konuda gerekli ödemeleri ve tahsilatları gerçekleştirmek,
 • Ödemelerin bütçeye uygun olarak yapılmasını takip etmek. Ödeme talimatlarını hazırlamak. Muhtemel tahsisatın aşımlarını önceden tespit etmek ve ilgililere duyurmak,
 • Oda ihtiyacı için satın alınan malzemeleri talep sahibine ulaştırmak ve stoktaki ürünleri muhafaza etmek,
 • Oda bütçesinden ödenecek olan birlik paylarının ödenmesi ile ilgili talimatları hazırlamak,
 • Personel dosyalarını muhafaza etmek, Personel izin çizelgesini tutmak,
 • Yıl sonunda oda tarafından kullanılacak kanuni defterleri notere tasdik ettirmek, muhasebe servisi genel çalışma talimatına uygun hizmet vermek,
 • Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, Bunları DÖF formuna kayıt ederek Kalite Yönetim emsilcisine bildirmek,
 • Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
 • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
 • Satın alma sorumlusu o günkü koşullara göre ihtiyaç duyulan malları veya hizmetleri en ekonomik biçimde temin etmekle yükümlüdür,
 • Alınacak mal veya hizmetin teknik özelliklerini belirler,
 • Gerekli malı veya hizmeti alırken en az üç teklif değerlendirerek temin eder,
 • Satın almaya kara verdiği ürünlerin veya hizmetlerin özetini fiyatını ve vadesini Kalite/Akreditasyon Sorumlusuna bildirir,
 • Alınan malların veya hizmetlerin kaydını tutar,
 • Teslim edilen malların kontrolünü yapar ve kayda girer,
 • Tedarikçi değerlendirme kurallarına göre değerlendirir,
 • Kendisine yardım eden personelin eğitiminden sorumludur,
 • Hedeflenen kuruluşun politikasından haberdar olup, politika doğrultusunda hareket etmek,
 • Düzenlenen eğitim programlarına katılmak,
 • Kendisiyle ilgili olan tüm dokümanları okumak, anlamak, öğrenmek, uygulamak, gerekli durumlarda revizyon talebinde bulunmak,
 • Yapılacak iç tetkiklere ihtiyaç halinde katılmak, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek için faaliyette bulunmak,
 • İhtiyaç halinde çağrılırsa gerekli toplantılara katılmak kendisini ilgilendiren kurallara dâhilinde kararları uygulamak sonucu Kalite/Akreditasyon Sorumlusuna haber vermek,
 • Tutması gereken kayıtları düzgün, okunaklı, anlaşılabilir tutmak, saklama süresi dolan kayıtları arşive kaldırmak, imha süresini takip edip imha süresi gelenleri imha etmek,
 • Uygun olmayan bir hizmet ya da ürünle karşılaşılması durumunda prosedüre uygun hareket etmekten sorumludur,
 • DÖF ün Kalite/Akreditasyon sorumlusu bilgisi dâhilinde olması durumunda bu faaliyetleri uygulamak sonucunu takip etmek,